وبلاگ زمین شتاسی پیام نور (فراگیر)

نمونه سوالات زمین شناسی پیام نور و آمادگی برای دوره دانشپذیری زمین شناسی

فلش های بسیار جالب زمین شناسی

آب فشان
آب زیرزمینی
حرکت یخچال
پر شدن سفره آب زیرزمینی
هیدروترمال
تشکیل مخروط افت در چاه
امواج آب 1
امواج آب 2
امواج آب 3
امواج آب 4
سایزموگراف
برخورد شهاب سنک به زمین
آتشفشان 1
آتشفشان 2
آتشفشان 3
آتشفشان 4
آتشفشان 5
آتشفشان 6
بستر رودخانه
ستاره ها
اشتقاق قاره ها
چرخه آب
فرسایش
گسل
گسل معکوس
گسل امتداد لغز
سیل
چین خوردگی
فسیل
کهکشان
جریان رودخانه و بارهای آن
فسیل شناسی
یخچال
گسل 1
گسل 2
گسل 3
گسل 4
کافت
گسترش بستر اقیانوس
گسترش بستر اقیانوس 2
هضم لایه ها در زون های برخوردی
هضم لایه ها و گسترش آتشفشان 1
هضم لایه ها و گسترش آتشفشان 2
زمین ساخت (آلاکوژن)
کهکشان
لایه های زمین
تشکیل مئاندر
سنگهای دگرگونی (فارسی)
دگرگونی مجاورتی
سنگهای دگرگونی و تکتونیک
میکروسکوپ
کانی (فارسی)
هضم پوسته در زون برخوردی 2

زون برخوردی و سنگها
هضم پوسته در زون برخوردی 3
تقسیم بندی 3 گانه سنگها
آب و هوا و هوازدگی
فرآیندهای رسوبی
کانی ها
چین ، گسل و کوهستان
لغزش زمین
فرآیندهای ساحلی
موج لرزه ای
امواج و گسل های امتداد لغز
زمین ساخت
لغزش زمین
نقطه داغ
نقطه داغ 2
پیشروی آب
پلیت تکتونیک
ریپل مارک بادی
رسوب گذاری
رسوبات ساحلی
ساختار بلور
شکست امواج لرزه ای در پوسته زمین
سایزمو گراف
ستون چینه شناسی
تعیین سن نسبی لایه ها
تهنشت رسوب در رودخانه
معدن مس تکنار
تنش
تسونامی
حرکت گسل ها
ناپیوستگی
یخچال
تشکیل و هضم پوسته ها در کره زمین 1
تشکیل و هضم پوسته ها در کره زمین 2
کانی ها (انگلیسی)
ان
آب زیرزمینی
حرکت یخچال
پر شدن سفره آب زیرزمینی
هیدروترمال
تشکیل مخروط افت در چاه
امواج آب 1
امواج آب 2
امواج آب 3
امواج آب 4
سایزموگراف
برخورد شهاب سنک به زمین
آتشفشان 1
آتشفشان 2
آتشفشان 3
آتشفشان 4
آتشفشان 5
آتشفشان 6
بستر رودخانه
ستاره ها
اشتقاق قاره ها
چرخه آب
فرسایش
گسل
گسل معکوس
گسل امتداد لغز
سیل
چین خوردگی
فسیل
کهکشان
جریان رودخانه و بارهای آن
فسیل شناسی
یخچال
گسل 1
گسل 2
گسل 3
گسل 4
کافت
گسترش بستر اقیانوس
گسترش بستر اقیانوس 2
هضم لایه ها در زون های برخوردی
هضم لایه ها و گسترش آتشفشان 1
هضم لایه ها و گسترش آتشفشان 2
زمین ساخت (آلاکوژن)
کهکشان
لایه های زمین
تشکیل مئاندر
سنگهای دگرگونی (فارسی)
دگرگونی مجاورتی
سنگهای دگرگونی و تکتونیک
میکروسکوپ
کانی (فارسی)
هضم پوسته در زون برخوردی 2
زون برخوردی و سنگها
هضم پوسته در زون برخوردی 3
تقسیم بندی 3 گانه سنگها
آب و هوا و هوازدگی
فرآیندهای رسوبی
کانی ها
چین ، گسل و کوهستان
لغزش زمین
فرآیندهای ساحلی
موج لرزه ای
امواج و گسل های امتداد لغز
زمین ساخت
لغزش زمین
نقطه داغ
نقطه داغ 2
پیشروی آب
پلیت تکتونیک
ریپل مارک بادی
رسوب گذاری
رسوبات ساحلی
ساختار بلور
شکست امواج لرزه ای در پوسته زمین
سایزمو گراف
ستون چینه شناسی
تعیین سن نسبی لایه ها
تهنشت رسوب در رودخانه
معدن مس تکنار
تنش
تسونامی
حرکت گسل ها
ناپیوستگی
یخچال
تشکیل و هضم پوسته ها در کره زمین 1
تشکیل و هضم پوسته ها در کره زمین 2
کانی ها (انگلیسی)
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۸ساعت   توسط مرتضي فخررحيميان  |